Skip to content
  • Digi & IT
  • Kehitys
  • Sote
20/11/2020

Kädet loppuvat kesken − Sote-sektori tarvitsee alustoja selviytyäkseen

Kiristyvän talouden ja niukkenevien resurssien maailmassa sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden palvelujohtaminen eilispäivän opeilla ei enää onnistu. Asiakkaat ja potilaat ansaitsevat laadukkaampaa hoitoa, ja rutiiniprosesseista yhä suurempi osa on pystyttävä automatisoimaan. Muuten joudumme valitettavasti tinkimään tuotetuista palveluista, kun resurssit loppuvat kesken. Sofigaten Anne-Marie Hovi kirjoittaa siitä, mitä mahdollisuuksia maailmanluokan palvelualustat avaavat sote-alan tulevaisuudelle.

Maailmanluokan alustaratkaisut ovat kansainvälisesti jo laajalti käytössä sosiaali- ja terveyspalveluiden sektorilla. Suomessa alustat ovat arkipäivää lähes kaikilla muilla aloilla, mutta sote-alalla Salesforcen ja ServiceNow’n kaltaisia maailmanluokan ratkaisuja ei ole hyödynnetty kovin aktiivisesti. Maassa, jossa olemme tottuneet tekemään veroprosentin muutokset sähköisesti ja saamaan lainapäätökset automatisoidusti, tämä on sanalla sanoen hämmentävää.

Syy siihen, että maailmanluokan alustoja ei tällä hetkellä käytetä suomalaisella sote-alalla, on se, että perinteisesti näitä prosesseja on yritetty johtaa asiakas- ja potilastietojärjestelmillä. Näitä järjestelmiä ei ole suunniteltu johtamaan toimintaa, vaan yksittäisen asiakkaan hoitoa. Mitä alustojen laajempi hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa sitten tarkoittaisi? Miten asiakkaat ja palveluntarjoajat hyötyisivät niistä?

Pirstaloitumista vastaan

Olen aiemmissa tehtävissäni johtanut terveydenhuollon yksiköitä, joissa on käytössä 10–15 tietojärjestelmää, joita ei ollut integroitu keskenään. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työnkulku, jossa asiakkaan asioita käsitellään, on erittäin pirstoutunut. Käytössä on erillisohjelmistoja fysioterapeuttien harjoitusohjelmista hoidontarpeen arviointisovelluksiin ja lääkäreiden virtuaalivastaanottoihin. Jos asiakkaan eri prosessit ohjelmineen saadaan integroitua samalle alustalle, saataisiin tieto palveluiden tuottamisesta tai asiakkaan hoitopolusta keskitettyä ja hyödynnettäväksi asiakkaan hoidossa sekä toimintojen kehittämisessä ja johtamisessa.

Alustat ovat vain ensimmäinen askel sote-alan kipeästi kaipaamassa teknologisessa transformaatiossa. Seuraavana on keinoäly (AI). Kun kaikki tieto on alustalla ja organisaatiota voidaan alkaa johtamaan sen avulla, pystytään ottamaan käyttöön keinoälyn mahdollisuudet tiettyjen työnkulkujen automatisoimiseksi. Kattavaan ja laadukkaaseen dataan tukeutuva AI pystyy esimerkiksi tuottamaan ennaltaehkäisevää tietoa, joka on terveyden- ja sosiaalihuollossa äärimmäisen tärkeää. Alustojen ja keinoälyn yhdistelmällä vaaran merkkejä voi poimia ennakkoon. Siten voimme parantaa asiakkaiden hoitoa, palveluita ja elämänlaatua sekä tuoda merkittäviä kustannussäästöjä.

Kun kaikki potilaan tapahtumat ovat samalla alustalla, on työnkulku paljon läpinäkyvämpi. Alustojen avulla saadaan helpommin tietoa hoidon ja palveluiden vaikuttavuudesta asiakkaan hyvinvointiin. Tämä auttaa myös löytämään ne tekijät, joiden tuottamana palvelu on ollut erityisen laadukasta. Nykyisessä järjestelmäviidakossa tieto tietyn työntekijän poikkeuksellisen hyvästä työnjäljestä harvoin kantautuu johtoportaan tietoon.

Palveluekosysteemit hallintaan

Alustat helpottavat merkittävästi hajautettujen palveluketjujen johtamista. Sote-alan palvelut koostuvat tyypillisesti kymmenistä eri palveluntarjoajista tilaajaorganisaation ulkopuolella. Kun kaikki palveluntarjoajat on integroitu samaan alustaan, pystyy koko ekosysteemiä johtamaan yhtenäisen järjestelmän kautta. Tai jos pitää tiedottaa uusimmista koronasuojautumistoimenpiteistä usealle sadalle alihankkijalle, alustan kautta se onnistuu yhdellä tiedotteella.

Kansainvälisistä alustoista niin Salesforce kuin ServiceNow’kin ovat kehittäneet voimakkaasti sote-alan tarjontaansa viime vuosina. Saatavilla on valmiita alustaratkaisuja, jotka tuovat esimerkiksi ajanvaraukseen kattavan näkymän potilaan tilanteeseen. Nykyään lääkäriasemien asiakaspalvelijat harvoin näkevät potilaasta muuta tietoa kuin nimen ja henkilötunnuksen. Tämä tuskin on paras mahdollinen lähtökohta kokonaisvaltaisen, potilaslähtöisen hoidon toteutumiselle.

Kaiken keskiössä parempi palvelu

Alustat siis helpottavat merkittävästi terveydenhuollon palveluntarjoajien työtä, mutta niiden suurin arvo on potilaiden ja asiakkaiden asiointikokemuksen ja palvelun laadun parantamisessa. Alustoihin liitettyjen asiakasportaalien avulla voi hoitaa asioita vaivattomasti ja itseohjautuvasti itselle sopivaan aikaan vuorokauden ympäri.

Maailmanluokan alustojen AI-toiminnot pystyvät myös aktiivisesti tarjoamaan asiakkaalle sopivia palveluita sekä tilanteesta riippuen myös automatisoimaan monia toimenpiteitä. Esimerkiksi lukuisat rutiiniluontoiset hakemusprosessit olisivat täysin automatisoitavissa. Turhan byrokratian ja viiveiden poistaminen on kaikkien etu – erityisesti potilaan.

Sofigatella meidän työtämme on auttaa organisaatioita matkallaan kohti digitaalista edelläkävijyyttä. Olemme tällä hetkellä kehittämässä kansainvälisestikin ainutlaatuista alustapohjaista ratkaisua hoivapalveluiden laadunhallintaan, ekosysteemien johtamiseen ja kommunikointiin.

Hoivaratkaisussa yhdistyvät operatiivinen malli, alusta ja työskentelytapojen uudistaminen. Sen ansiosta palveluekosysteemin laadunvarmistus ja johtaminen sekä tehokas kommunikaatio toteutuvat koko ekosysteemin laajuisesti. Palvelunhallinta ja tiedolla johtaminen onnistuvat pienemmillä resursseilla ja kevyemmillä hallinnollisilla rakenteilla. Alusta mahdollistaa itsepalvelun ja älykkäämmät digitaaliset työnkulut tuottavuuden tehostamiseksi, asiakkaan erinomaisen palvelukokemuksen varmistamiseksi sekä työntekijäkokemuksen parantamiseksi.

Alustat vastaavat tulevaisuuden vaatimuksiin

Sosiaali- ja terveysala on lähivuosikymmeninä valtavien haasteiden edessä. Talouden resurssit kiristyvät, ikääntyvän väestön osuus kasvaa, lainsäädännön muutokset aiheuttavat laadunvalvonnan paineita ja sote-palveluiden laatuerot uhkaavat kasvaa alueiden ja väestöryhmien välillä. Samanaikaisesti ostopalveluiden merkitys kasvaa ja hajautetut ekosysteemit tekevät palveluketjujen hallinnasta entistä vaativampaa.

Kova fakta on, että nykyisillä järjestelmillä eivät tekijät eivätkä rahat tule riittämään. Palveluiden hallinta vanhan maailman malliin ei enää kanna. Kaikki, mitä voidaan, on pakko automatisoida − muuten kädet loppuvat kesken. Maailmanluokan palvelualustat tarjoavat jo nyt työkaluja, joilla näihin lähitulevaisuuden haasteisiin on mahdollista reagoida sote-alallakin. Olemmeko me yhteiskuntana valmiita ottamaan haasteen vastaan? Me Sofigatella olemme!

Tule kuulemaan aiheesta lisää! Sofigate on mukana Digisote -tapahtumassa 10.12. Tutustu puheenvuoron aiheeseen täällä  ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Kirjoittaja
Anne-Marie Hovi toimii Sofigaten Sote-liiketoimintajohtajana, ja hänellä on 20 vuoden kokemus yksityisen sekä julkisen terveydenhuollon johtamisesta. Anne-Marie uskoo ihmiskunnan valoisampaan tulevaisuuteen, jossa teknologia-avusteisesti pystytään voittamaan tämän päivän sote-sektorin haasteet, kuten resurssien riittävyys.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia