Skip to content

Sopimus- ja GDPR-ehdot näytteilleasettajaksi

Tietojen luovutusta ja käsittelyä koskevat ehdot (”Ehdot”)

Näitä tietojen luovutusta ja käsittelyä koskevia ehtoja sovelletaan Professio Finland Oy:n (”Professio”) ja sen kanssa sopimuksen (”Sopimus”) tehneen asiakkaan (”Asiakas”) välillä siltä osin kuin palvelut sisältävät henkilö- ja muiden tietojen luovutusta Asiakkaalle tai Asiakkaan henkilötietojen käsittelyä Profession toi-mesta Asiakkaan toimeksiannosta ja lukuun.

Tietojen luovutus Asiakkaalle

Osana yhteistyötä Professio luovuttaa Asiakkaalle tiettyjä henkilötietoja ja muita henkilöön liittyviä tietoja (”Tiedot”) käytettäväksi Asiakkaan omassa liiketoiminnassa. Asiakas sitoutuu käyttämään saamiaan Tietoja näissä Ehdoissa ja Sopimuksessa kuvatussa laajuudessa niiden mukaisiin tarkoituksiin. Professio tarjoaa Tiedot kulloinkin ”sellaisena kuin on” ja ”siten kuin saatavilla”, eikä Professio vastaa niihin mahdollisesti liittyvistä virheistä tai puutteista tai niiden seuraamuksista. Asiakas on tietoinen, että Tiedot kootaan pääasiallisesti julkisesti saatavilla olevista lähteistä, eivätkä ne välttämättä ole täydellisen kattavia.

Asiakkaan oikeudet ja vastuut

Tietojen luovutuksen perusteella henkilötiedot siirtyvät osaksi Asiakkaan omaa henkilörekisteriä, jonka käytöstä ja käytön asianmukaisuudesta vastaa rekisterinpitäjänä Asiakas. Asiakas käyttää Tietoja omalla riskillään ja vastuullaan. Asiakas vastaa siitä, että se hyödyntää Tietoja liiketoiminnassaan kulloinkin soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaisesti ja täyttää kulloinkin voimassaolevat rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet asianmukaisesti. Käyttäessään Tietoja suoramarkkinointiin, Asiakas sitoutuu toimimaan lain ja soveltuvien viranomaismääräysten mukaisesti.

Käsittelyä koskevat määräykset

Sopimuksen osapuolet sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä.
Asiakas vastaa siitä, että:

  • Asiakkaalla on Tietosuojasäännöksissä edellytetty peruste käsitellä oman henkilörekisterinsä henkilötietoja ja siirtää niitä Profession käsiteltäväksi.
  • Se noudattaa rekisterinpitäjälle Tietosuojasäännöksissä asetettuja velvollisuuksia.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat yksityiskohdat

Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta Professio voi tarjota Asiakkaalle tapahtuma- ja koulutuspalveluja sopimuksen mukaisesti.

Henkilötiedot, joita Professio käsittelee, koostuvat seuraavista ryhmistä:

  • Asiakkaan asiakkaat
  • Asiakkaan potentiaaliset asiakkaat
  • Asiakkaan työntekijät
  • Asiakkaan tietty palveluntarjoaja / palveluntarjoajat

Henkilötiedot, joita Professio käsittelee, koostuvat seuraavista henkilötiedoista:

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot, titteli, koulutus, asiakkuuteen liittyvät tiedot, kontaktihenkilöt, tiedot tapahtuma- ja koulutusosallistumisista, erityisruokavalio, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, asiakasviestintään ja markkinointiin liittyvät luvat ja tiedot.