Skip to content

TUTKIMUS TALOUSJOHDON KEHITYSHANKKEISTA 2022-2024

Päättäjäkysely: Strategy Talk CFO 2022 -osallistujat

Selvitimme Suomen suurimpien yritysten talousjohdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita. Kyselyyn vastaajat ovat Strategy Talk CFO 2022 -talk shown osallistujia. (N=35)

Vastaajista 90 % kuuluu yrityksensä johtoryhmään.

Vastaajien päätöksentekoasema & toimialat

Vastaajista 90 % kuuluu yrityksensä johtoryhmään. Vastaajat työskentelevät suurissa ja keskisuurissa yrityksistä – liikevaihdoltaan vähintään 20 miljoonaa.

Vuosittainen kehitysbudjetti

Kaikki vastaajat ovat budjettivastuussa.

» Yli kolmanneksella vastaajista on jopa yli miljoonan euron vuosittainen budjetti kehityshankkeisiin.
» 6 %:lla vastaajista on puolen miljoonan – miljoonan euron kehitysbudjetti käytettävissä vuosittain.
» Lähes puolilla vastaajista on käytettävissä kehityshankkeisiin 100 000 – 500 000 euroa vuosittain.
» 6 %:lla on käytössään 50 000 – 100 000 € kehitysbudjetti.

”Koronan takia ollut kaikki ”jäähyllä”, mutta nyt lähdemme pikkuhiljaa taas uusiin kehityshankkeisiin.”

 

”Meillä on työnalla raportointiympäristön rakentaminen, sisältäen useiden eri tietojärjestelmien tietoja – Dashboard, analysointi, tekoälyn & robotiikan hyödyntäminen esimerkiksi ennusteissa.”

Mitkä seuraavista teemoista ovat ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Ajankohtaisimpia hankkeita vastaajien keskuudessa ovat tekoäly- ja robotiikka sekä analytiikkahankkeet –yli 70 % vastaajista investoi jompaankumpaan tai molempiin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Lähes 60 % panostaa erityisesti taloushallinnon sekä digitaalisten palveluiden kehittämiseen, uusiin IT- ja kyberturvahankkeisiin investoi lähes puolet.

TEKOÄLY & ROBOTIIKKA
Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana.

Tekoäly & robotiikkahankkeista selkeästi ajankohtaisimmaksi nousee automatisointi  – lähes kaikki vastaajat kertovat investoivansa automatisoinnin ja älykkään automaation ratkaisuihin  seuraavan kolmen vuoden aikana.

Ohjelmistorobotiikan sekä koneoppimisen ratkaisuiden kehittäminen on työnalla kahdella kolmesta vastaajasta. Lisäksi erilaisiin pilvipalveluihin investoi lähes 40 %.

TEKOÄLY & ROBOTIIKKA Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Pisimmällä tekoäly ja robotiikkahankkeissa ollaan pilvipalveluiden kanssa – tästä huolimatta yli puolet vastaajista kertovat olevansa täysin tai melko alkutekijöissä hankkeiden kanssa, loput arvioivat yrityksensä olevan tasolla 3-4/5.

Ohjelmistorobotiikka hankkeiden parissa työskentelevistä kukaan ei arvioi organisaationsa olevan todella pitkällä – hankkeiden parissa työskentelevistä noin 70 % arvioi organisaationsa olevan melko tai täysin alussa, noin 23 % tasolla 3/5 ja loput 7 % melko pitkällä.

Koneoppimisen kanssa työskentelevistä jopa lähes 90 % kertoo olevansa vielä täysin tai melko lähtökuopissa hankkeiden kanssa.

ANALYTIIKKA Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana.

Ennustavan analytiikan kehittämisprojektit ovat työnalla 80 %:lla vastaajista. Lisäksi lähes 70% vastaajista on budjetoinut rahaa raportointi ja dashboard ratkaisuiden kehittämiseen seuraavalle kolmelle vuodelle.

Myös reaaliaikainen analytiikka ja datan visualisointi nousevat vastaajien keskuudessa, noin puolet vastaajasta investoi näihin hankkeisiin lähitulevaisuudessa.

”Investoimme erityisesti raportoinnin kehittämiseen ja business intelligence työkaluihin.”

ANALYTIIKKA Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Raportointi ja dashboard -ratkaisuiden kanssa ollaan pisimmällä analytiikkaprojekteissa. Vastaajien keskuudessa on kuitenkin paljon hajontaa. Kaikki vastaajat ovat aloittaneet hankkeet, ja suurin osa vastaajista (45 %) arvioi organisaationsa olevan asteikolla 3/5. Noin viidesosa arvioi organisaationsa olevan jopa melko pitkällä hankkeiden kanssa, ja loput vastaajista arvioivat organisaationsa olevan vielä melko tai täysin alkutekijöissä.

Eniten apua kaivataan ennustavan analytiikan hankkeissa –  lähes 75 % niistä vastaajista, kelle hankkeet ovat ajankohtaisia, kertoo organisaationsa olevan melko tai täysin alussa hankkeiden kanssa.

TALOUSHALLINTO Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana.

Samoin kuin viime vuonna, ajankohtaisimmiksi taloushallinnon hankkeiksi nousevat taloushallinnon digitalisointi ja talouden ennustaminen. Taloushallinnon digitalisointi on työnalla 75 %:lla vastaajista. Talouden ennustamiseen ja taloushallinnon automatisointiin investoivat taas noin kaksi kolmesta vastaajasta.

Myös raportointi- sekä rahoitusratkaisut ovat kehityksen alla noin puolella vastaajista.

TALOUSHALLINTO Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Taloushallinnon digitalisoinnin hankkeet ovat pitkälti aloitettu, mutta hajontaa vastaajien keskuudessa löytyy. Jopa 40 % vastaajista arvioi yrityksensä olevan jo melko tai todella pitkällä hankkeiden kanssa, kun taas toiset 40 % kokee olevansa vielä täysin tai melko alkutekijöissään.

Talouden automatisointi -projektien kanssa yli puolet vastaajista ovat vielä alkutekijöissään. Talouden ennustamisen kanssa ollaan jo hieman pidemmällä – noin 40 % vastaajista arvioi organisaationsa olevan tasolla 3/5 ja 30 % arvioi olevansa jo melko pitkällä.

 

DIGITAALISET PALVELUT Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana.

Digitaalisten palveluiden alta ajankohtaisimmaksi nousee digitaalisten palveluiden luominen ja prosessien digitalisointi. Myös käyttäjäkokemuksen parantaminen on työnalla lähes puolilla vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Mobiilipalveluiden kehittäminen kehittäminen on ajankohtaista jopa 40 %:lla vastaajista.

DIGITAALISET PALVELUT Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Digitaalisten palveluiden osalta vastaajat ovat keskimäärin hieman pidemmällä. Pisimmällä ollaan prosessien digitalisoinnissa – 45 % vastaajista arvioi organisaationsa olevan tasolla 3-4/5. Toisaalta, jopa puolet vastaajista arvioi organisaationsa olevan vasta melko alussa prosessien digitalisoinnin kanssa.

Kehitettävää löytyy mm. digitaalisten liiketoimintamallien saralla, jopa lähes puolet vastaajista kokee organisaationsa olevan vielä melko tai täysin alussa kehitystyön kanssa.

Digitaalisten alustojen kehittäminen  on valtaosalla työn alla, mutta hankkeiden kanssa ollaan hyvin eri vaiheissa eri yrityksissä – noin 20 % arvioi yrityksensä olevan melko pitkällä hankkeiden kanssa, ja noin 35 % kertoo olevansa vielä melko alkutekijöissä. Loput arvioivat olevansa tasolla 3/5.

IT Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana.

Erilaiset järjestelmien integraatiot ovat työnalla seuraavan kolmen vuoden aikana yli 80 %:lla vastaajista.

Prosessien automatisointiin investoidaan 70 %:ssa vastaajien organisaatioista  ja API -rajapintojen kehittämiseen on budjetoitu rahaa noin puolissa vastaajien organisaatioista.

”Nyt menossa suuri järjestelmien integrointiprojekti. Jää paljon häntiä, raportointiympäristön rakentaminen luo lisää integroitavaa, prosesseissa vielä runsaasti manuaalisia osia.”

IT Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Integraatiohankkeet ovat aloitettu vastaajien organisaatioissa – hieman yli 40 % arvioi yrityksensä olevan integraatioiden kanssa vielä melko alussa, kun taas 20 %  arvioi olevansa jo melko tai todella pitkällä.

Myös prosessien automatisoinnin kanssa riittää vielä työtä – puolet arvioivat organisaationsa olevan vielä melko alkutekijöissään ja vain 14 % kertoo organisaationsa olevan melko pitkällä. Loput arvioivat olevansa tasolla 3/5.

KYBERTURVA Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana.

80 % kyberturvahankkeisiin keskittyvistä vastaajista investoivat datan turvallisuuteen sekä kyberturva strategian kehittämiseen.

Myös pilvipalveluiden ja verkkojen turvallisuus on työn alla kahdella kolmasosaa vastaajista.

 

KYBERTURVA Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Pisimmällä vastaajien keskuudessa ollaan digitaalisten allekirjoitusten kanssa – jopa lähes 70 % ovat melko tai todella pitkällä.

Lisäksi datan, verkkojen ja pilvipalveluiden turvallisuus -hankkeissa vastaajista yli puolet arvioivat organisaationsa olevan jo melko tai todella pitkällä. Kuitenkin vain alle 10 % vastaajista on arvioinut turvallisuushankkeidensa olevan todella pitkälle viritettyjä – kehitettävää on siis yhä.

 

Yhteistyökumppanina tavoitat sinulle tärkeimmän kohderyhmän tehokkaasti.

10. TOUKOKUUTA 2022 | Koskenranta, Helsinki

SE, MITÄ NUMEROT EI KERRO.

400+ CFO:N SHOW!

Osallistujina yli 400 Suomen suurimpien yritysten talousjohtajaa. Mukana edustajat mm.

 • Neste
 • ABB
 • Elenia
 • Fazer
 • Uponor

Katso koko osallistujaprofiili täältä.

3 PÄÄTEEMAA

Suoraa puhetta asiasta.

 • Strategiatyö
 • Tekoäly & automaatio
 • Kasvu

YHTEISTYÖKUMPPANINA

Tavoita Suomen vaikutusvaltaisimmat talousjohtajat uusin keinoin.

 • Tapaamistakuu: 10-20 ennalta sovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys talk shown markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti yli 5 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus saada vieraanne haastateltavaksi talk shown ohjelmaan, teille nimettyyn ohjelmaosioon.
 • Mainosaikaa talk shown mainoskatkolla.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi talk shown jälkeen

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.

Tutustu lisää tapahtumaan täällä.