Skip to content

TUTKIMUS TIETOHALLINTOJOHDON KEHITYSHANKKEISTA 2022-2024

Päättäjäkysely: Strategy Talk CIO 2022 -osallistujat

Selvitimme Suomen suurimpien yritysten tietohallintjohdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita. Kyselyyn vastaajat ovat Strategy Talk CIO 2022 -talk shown osallistujia. (N=30)

Vastaajista 60 %:lla on yli miljoonan euron vuosittainen kehitysbudjetti.

Vastaajien päätöksentekoasema & toimialat

Vastaajista 65 % kuuluu yrityksensä johtoryhmään. Lähes neljäsosa työskentelee keskijohdossa ja loput päällikkö asemassa. Vastaajat työskentelevät suurissa ja keskisuurissa yrityksistä – liikevaihdoltaan vähintään 20 miljoonaa.

Vuosittainen kehitysbudjetti

Kaikki vastaajat ovat budjettivastuussa.

» Yli 60 %:lla vastaajista on jopa yli miljoonan euron vuosittainen budjetti kehityshankkeisiin.
» 13 %:lla vastaajista on puolen miljoonan – miljoonan euron kehitysbudjetti käytettävissä vuosittain.
» 16 %:lla on käytettävissä kehityshankkeisiin 100 000 – 500 000 euroa vuosittain.
» 6 %:lla on käytössään 50 000 – 100 000 € kehitysbudjetti.

”Meillä on fokuksessa erityisesti kansainvälisessä kaupassa käytettävän tiedon ja asiakirjojen automatisointi, real-time economy ja logistiikan digitalisaatio.”

Mitkä seuraavista teemoista ovat ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Ajankohtaisimpia hankkeita vastaajien keskuudessa ovat tekoäly- ja robotiikkahankkeet sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen – noin 90 % vastaajista investoi jompaan kumpaan tai molempiin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Lähes 75 % panostaa analytiikkaratkaisujen kehittämiseen, uusiin IT- ja kyberturvahankkeisiin investoi lähes kaksi kolmasosaa. Asiakaskokemuksen kehittämiseen on budjetoinut rahaa yli 40 % vastaajista.

TEKOÄLY & ROBOTIIKKA Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana.

Tekoäly & robotiikkahankkeista ajankohtaisimmaksi nousee koneoppiminen – yli 70 % vastaajista kertoo investoivansa koneoppimisen ratkaisuihin  seuraavan kolmen vuoden aikana.

Automatisoinnin, ohjelmistorobotiikan sekä pilvipalveluratkaisuiden kehittäminen ovat työnalla kahdella kolmesta vastaajasta. Lisäksi erilaisiin algoritmihankkeisiin investoi noin 40 %.

TEKOÄLY & ROBOTIIKKA Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Pisimmällä tekoäly ja robotiikkahankkeissa ollaan pilvipalveluiden sekä ohjelmistorobotiikkahankkeiden kanssa – tästä huolimatta yli puolet vastaajista kertovat olevansa täysin tai melko alkutekijöissä hankkeiden kanssa, loput arvioivat yrityksensä olevan tasolla 3-4/5.

Älykäs automaatio- sekä koneoppimisen -hankkeet ovat myös aloitettu, mutta niiden parissa työskentelevistä kukaan ei arvioi organisaationsa olevan melko tai todella pitkällä hankkeiden kanssa  – hankkeiden kanssa työskentelevistä noin 70 % arvioivat olevansa melko tai täysin alussa ja loput tasolla 3/5.

Tietolouhintahankkeiden kanssa työskentelevistä jopa 60 % kertoo olevansa vielä täysin lähtökuopissa hankkeiden kanssa.

DIGITAALISET PALVELUT Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana.

Digitaalisten palveluiden alta ajankohtaisimmaksi nousee digitaalisten palveluiden luominen. Myös erilaiset digitaaliset alustat ja käyttäjäkokemuksen parantaminen ovat työnalla peräti 70 %:lla vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Digitaalisen asiakaskokemuksen sekä uusien digitaalisten liiketoimintamallien kehittäminen on ajankohtaista yli 60 %:lla vastaajista.

”Panostamme erityisesti analytiikan ja robotiikan hyödyntämiseen toiminnan tehostamisessa.”

DIGITAALISET PALVELUT Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Digitaalisten palveluiden osalta vastaajat ovat keskimäärin hieman pidemmällä kuin tekoäly ja robotiikka hankkeiden kanssa. Pisimmällä ollaan digistrategian luomisessa – 40 % vastaajista arvioi organisaationsa olevan melko tai todella pitkällä. Toisaalta, jopa 35 % arvioi organisaationsa olevan vasta melko tai täysin alussa strategian kanssa.

Eniten kehitettävää on digitaalisten liiketoimintamallien saralla, jopa lähes puolet vastaajista kokee organisaationsa olevan vielä melko tai täysin alussa kehitystyön kanssa. Digitaalinen käyttäjäkokemuksen parantaminen on valtaosalla työn alla, mutta hankkeiden kanssa ollaan hyvin eri vaiheissa eri yrityksissä – noin 20 % arvioi yrityksensä olevan melko tai todella pitkällä hankkeiden kanssa, ja noin puolet kertoo olevansa vielä melko alkutekijöissä. Loput arvioivat olevansa tasolla 3/5.

ANALYTIIKKA Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana.

Datan hallintaratkaisut ovat vastaajien keskuudessa kiinnostavimpia analytiikkahankkeita  – lähes 80% vastaajista on budjetoinut rahaa datan hallintaratkaisuiden kehittämiseen seuraavalle kolmelle vuodelle.

Myös ennustava analytiikka ja datan visualisointi nousevat vastaajien keskuudessa, noin kolme neljästä vastaajasta investoi näihin hankkeisiin lähitulevaisuudessa.

ANALYTIIKKA Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Raportointi ja dashboard -ratkaisuiden kanssa ollaan pisimmällä analytiikkaprojekteista. Vastaajien keskuudessa on kuitenkin paljon hajontaa. Suurin osa vastaajista (40 %) arvioi organisaationsa olevan asteikolla 3/5. Noin kolmasosa arvioi organisaationsa olevan jopa melko tai todella pitkällä hankkeiden kanssa, ja loput vastaajista arvioivat organisaationsa olevan vielä melko alkutekijöissä.

Datan hallintaratkaisuiden kanssa puolet vastaajista ovat vielä melko tai täysin alkutekijöissä ja vain 15 % arvioi olevansa melko pitkällä. Loput arvioivat organisaationsa olevan tasolla 3/5. Eniten apua kaivataan ennustavan analytiikan hankkeissa – yli 80 % vastaajista kertoo organisaationsa olevan melko tai täysin alussa hankkeiden kanssa.

IT Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana.

Erilaiset järjestelmien integraatiot ovat työnalla seuraavan kolmen vuoden aikana kaikilla vastaajilla.

Prosessien automatisointiin investoidaan 85 %:ssa vastaajien organisaatioista  ja API -rajapintojen kehittämiseen on budjetoitu rahaa yli 70 %:ssa vastaajien organisaatioista.

IT Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Integraatiohankkeet ovat aloitettu, mutta yli neljäsosa arvioi organisaationsa olevan hankkeiden kanssa vielä melko alussa. Kolmasosa taas kertoo organisaationsa olevan integraatiohankkeiden kanssa jo melko pitkällä ja loput vastaajat arvioivat organisaationsa olevan tasolla 3/5.

API-rajapintojen kanssa 35 % vastaajista arvioi organisaationsa olevan vielä melko tai täysin alkutekijöissä, kun taas neljännes arvioi organisaationsa olevan jo melko tai todella pitkällä. Prosessien automatisoinnin kanssa yli 40 % kertoo organisaationsa olevan vielä alkuvaiheessa, ja vain 13 % arvioi organisaationsa olevan melko pitkällä.

KYBERTURVA Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana.

Selkeästi ykköseksi kyberturvahankkeista vastaajien keskuudessa nousee verkkojen ja pilvipalveluiden turvallisuus.

Myös tietomurtojen torjuminen, kyberturvastrategian luominen ja datan turvallisuus ovat lähes 70 %:lla vastaajista työnalla seuraavan kolmen vuoden aikana.

KYBERTURVA Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Kyberturvakehityshankkeiden osalta pisimmällä ollaan verkkojen turvallisuuden kanssa – yli 50 % arvioi yrityksensä olevan melko tai todella pitkällä  ja vain 8 % arvioi olevansa täysin alussa. Pilvipalveluiden turvallisuuden kanssa ei olla aivan yhtä hyvällä mallilla, sillä vain 20 % arvioi yrityksensä olevan tasolla 4-5/5.

Eniten kehitettävää löytyy kyberturvastrategian kehittämisen kanssa, sillä lähes neljännes arvioi yrityksensä olevan täysin alkutekijöissä.

ASIAKASKOKEMUS Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana.

Asiakaskokemuksen saralla panostetaan erityisesti konseptin ja palvelumuotoilun ratkaisuihin sekä asiakaspolun optimointiin – nämä hankkeet ovat työn alla yli 60 %:lla vastaajista.

Myös asiakkuuden analytiikka ratkaisuihin sekä chat & botti ratkaisuihin investoi noin puolet vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana.

”Panostamme UBL/Peppol ja UNCEFACT/MMT dokumenttistandardeihin perustuvien kansainvälisen kaupan prosessien ja niissä käytettävien tietojen välittämisen ja jakamisen digitalisointiin.”

ASIAKASKOKEMUS Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Asiakaskokemuksen kehittämisessä ollaan kaiken kaikkiaan vielä melko alkutekijöissään. Palvelumuotoilun ja konseptoinnin ratkaisuiden kanssa 65 % vastaajista arvioi organisaationsa olevan vielä hankkeissa melko tai täysin alussa.

Chat ja botti -ratkaisuiden kanssa taas viidennes kertoo orgaanisaationsa olevan melko pitkällä. Eniten kehitettävää on asiakkuuden analytiikkaratkaisuiden kanssa, jopa 90 % arvioi yrityksensä olevan joko täysin tai melko alkutekijöissä hankkeiden kanssa.

Tapahtumakumppanina tavoitat sinulle tärkeimmän kohderyhmän tehokkaasti.

23. MAALISKUUTA 2022 | Koskenranta, Helsinki

MENESTYSTARINAT TEKNOLOGIOIDEN TAKAA.

400+ CION SHOW!

Osallistujina yli 300 Suomen suurimpien yritysten tietohallintojohtajaa. Mukana edustajat mm.

 • Airam
 • ALD Automotive
 • Marimekko
 • Sanoma
 • Veikkaus
 • Verkkokauppa.com
 • Yle

Tutustu täältä lisää osallistujaprofiiliin.

PÄÄTEEMAT

Suoraa puhetta asiasta.

 • Vastuullisuus
 • Strategia
 • Digi- & IT-kyvykkyys
 • Kyberturva

YHTEISTYÖKUMPPANINA

Tavoita Suomen vaikutusvaltaisimmat tietohallintojohtajat uusin keinoin.

 • Tapaamistakuu: 10-25 ennalta sovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys talk shown markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti yli 5 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus saada edustajanne juontajien haastateltavaksi talk shown ohjelmaan.
 • PoweredBy -sessio.
 • Mainosaikaa talk shown mainoskatkolla.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi talk shown jälkeen

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteystietosi alle, olemme sinuun yhteydessä pian!

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.