Skip to content

KYSYIMME DIGI- JA LIIKETOIMINTAJOHDOLTA:
TULEVAT KEHITYSHANKKEET 2022-2024

Päättäjäkysely: Business Data Forum 2021 -tapahtuman osallistujat

Selvitimme yksityisen puolen sekä julkisen sektorin toimijoiden ylimmältä johdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita sekä koronan vaikutuksia investointisuunnitelmiin. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat Data Business Forum 2021 -tapahtuman osallistujia.

Lähes 50%:lla vastaajista on yli miljoonan euron kehitysbudjetti ensi vuodelle. 

Vastaajien päätöksentekoasema

Vastaajat työskentelevät päättävässä asemassa yrityksen ylimmässä johdossa tai digihankkeiden parissa. Vastaajista hieman alle 60 % kuuluu organisaationsa johtoryhmään. Keskijohto- ja päällikkötasolla työskentelee lähes 40 % ja loput vastaajista ovat asiantuntija-asemassa.

Vastaajien funktio

Noin 40% vastaajista kuuluu organisaationsa ylimpään johtoon. Noin 40 % työskentelee kehitys- ja tietohallintotehtävissä ja loput talous-, myynti- tai muissa tehtävissä.

Kehitysbudjetti & pandemian vaikutus hankkeisiin

Noin puolet vastaajista kertoo organisaationsa kehitysbudjetin pysyneen samana pandemiasta huolimatta. 30 % vastaajista kertoo yrityksensä nostaneen kehitysbudjettia hieman tai merkittävästi vastatakseen pandemian mukanaan tuomiin haasteisiin. Lopuilla vastaajista kehitysbudjettia on laskettu hieman tai merkittävistä pandemian johdosta.

Yli puolissa vastaajien organisaatioista vuosittainen budjetti uusille kehityshankkeille on yli miljoona euroa. 


Yli puolissa vastaajien organisa
atioista pandemialla ei ole ollut vaikutusta suunniteltujen kehityshankkeiden aloitukseen.

» Yli kolmannes vastaajista kertoo organisaationsa aloittaneen uusia kehityshankkeita pandemian johdosta.
» 9 %:lla vastaajien organisaatiossa kehityshankkeiden aloitusta on viivästetty.
» Vastaajien organisaatioissa ei ole peruttu kehityshankkeita pandemian johdosta.

Mitkä seuraavista teemoista ovat sinulle ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Samoin kuin viime vuoden raportista käy ilmi, tekoäly- ja robotiikkahankkeet pitävät edelleen kärkipaikkaa – jopa lähes 90 % vastaajista ilmoittaa investoivansa näihin hankkeisiin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Yli 80 % panostaa analytiikkaratkaisujen kehittämiseen sekä digitaalisiin palveluihin. Asiakaskokemuksen kehittämiseen investoi kolme neljästä vastaajasta.

GET INSIDE!  Tekoäly ja robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tekoäly & robotiikkahankkeista ylivoimaisesti ajankohtaisimmiksi hankkeiksi nousevat ohjelmistorobotiikka- ja älykäs automaatio -hankkeet – yli 70 % vastaajista kertoo investoivansa näihin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös koneoppimisen ja algoritmien kehittäminen ovat lähes puolella vastaajista työnalla.

 

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Samoin kuin viime vuonna, suurin osa vastaajista kertoo organisaationsa olevan vielä melko alkutekijöissä tekoäly ja robotiikka hankkeiden kanssa. Hankkeita on aloitettu, mutta keskimäärin vastaajat kokevat olevansa vielä lähtökuopissa niiden kanssa.

Robotiikka hankkeiden parissa työskentelevät kokevat olevansa keskimäärin asteikolla 2/5 – vain alle 30 % vastaajista kokee olevansa melko tai todella pitkällä hankkeiden kanssa ja loput ovat melko tai täysin alussa.

Myös älykäs automaatiohankkeissa yli puolet vastaajista kokee olevansa vielä alkutekijöissään. Eniten kehitettävää riittää koneoppimisen saralla, 75 % vastaajista kertoo olevansa hankkeiden kanssa vielä täysin tai melko alussa.

GET INSIDE!  Analytiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Ennustava analytiikka sekä datan visualisointi ovat vastaajien keskuudessa kiinnostavimpia analytiikkahankkeita  – noin 80% vastaajista panostavat näihin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös raportointi ja dashboardit nousee vastaajien keskuudessa, kolme neljästä vastaajasta investoi näihin lähitulevaisuudessa.

GET INSIDE! Analytiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka yli 80 % suunnittelee investoivansa ennustavaan analytiikkaan seuraavan kolmen vuoden aikana, hankkeet ovat vielä alkutekijöissään – noin 70 % vastaajista arvioi organisaationsa olevan tällä hetkellä tasolla 1-2/5.

Eniten kehitettävää löytyy itsepalvelu analytiikka -hankkeiden parista – yli puolet vastaajista suunnittelevat investoivansa näihin hankkeisiin, ja heistä jopa 90 % kokee organisaationsa olevan melko tai täysin alkutekijöissä hankkeiden kanssa.

GET INSIDE!  Digitaaliset palvelut: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Digitaalisten palveluiden alta ajankohtaisimmaksi hankkeeksi nousee prosessien digitalisointi – nämä projektit ovat työnalla yli 70 %:lla vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös digitaalisen käyttäjäkokemuksen parantaminen, digitaalinen asiakaskokemus sekä digitaalisten palveluiden luominen ovat ajankohtaisia hankkeita yli 60 %:lle vastaajista.

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Digitaalisten palveluiden hankkeista pisimmällä ollaan prosessien digitalisoinnissa – hieman yli 30 % kokee olevansa näiden hankkeiden kanssa melko pitkällä.

Eniten kehitettävää on digitaalisten liiketoimintamallien saralla, jopa lähes 40 %  vastaajista kokee organisaationsa olevan digitaalisen liiketoimintamallin kehittämisen kanssa vielä täysin alussa.

GET INSIDE!  Asiakaskokemus: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Asiakaskokemuksen saralla panostetaan erityisesti asiakasymmärryksen ratkaisuihin sekä asiakkuuden analytiikkaratkaisuihin.

Myös asiakaspolun optimointi sekä asiakaskokemuksen mittaamisen ratkaisut ovat työnalla noin puolilla vastaajista.

GET INSIDE! Asiakaskokemus: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Asiakaskokemuksen kehittämisessä pisimmällä ollaan mittaamisen ratkaisuiden kanssa – noin 40 % kokee olevansa tasolla 3-4/5.

Eniten kehitettävää on asiakkuuden analytiikkaratkaisuiden kanssa, jopa 80 % arvioi yrityksensä olevan joko täysin tai melko alkutekijöissä hankkeiden kanssa.

GET INSIDE! Kyberturva: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Selkeästi ykköseksi kyberturvahankkeista vastaajien keskuudessa nousee datan turvallisuus.

Myös tietomurtojen torjuminen ja kyberturvastrategian luominen ovat yli 60 %:lla vastaajista työnalla seuraavan kolmen vuoden aikana.

GET INSIDE! Kyberturva: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Samoin kuin viime vuoden tutkimuksessa, kyberturvakehityshankkeiden osalta pisimmällä ollaan turvallisuuden kanssa – yli 50 % arvioi yrityksensä olevan melko pitkällä datan turvallisuuden kanssa ja lisäksi sekä tietomurtojen torjumisen sekä verkkojen turvallisuuden kanssa yli 70 % arvioi yrityksensä olevan tasolla 3-4/5.

Eniten kehitettävää löytyy pilvipalveluiden turvallisuushankkeiden kanssa, sillä lähes 30 % arvioi yrityksensä olevan melko alkutekijöissä.

GET INSIDE!  IT: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Erilaiset järjestelmien integraatiot ovat työnalla seuraavan kolmen vuoden aikana lähes 70 % vastaajista.

Prosessien automatisointiin ja API -rajapintoihin investoidaan puolissa vastaajien organisaatiosta.

GET INSIDE! IT: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Integraationhankkeet ovat aloitettu, mutta yli 50 % arvioi organisaationsa olevan hankkeiden kanssa vielä melko alussa.

API-rajapintojen ja prosessien automatisoinnin kanssa vain noin 20 % arvioi organisaationsa olevan melko pitkällä.

 

Tapahtumakumppanina tavoitat sinulle tärkeimmän kohderyhmän tehokkaasti.

9.12.2021 | Helsinki & Live Stream

CREATING DATA-DRIVEN BUSINESS.

+300 OSALLISTUJAA

Suomen suurimpien yritysten ja julkisen sektorin digi- ja liiketoimintajohto:

 • Toimitusjohtaja, liiketoimintajohtaja
 • CIO, CDO
 • Kehitysjohtaja
 • Talousjohtaja

4 TEEMAA

Tavoitteena kulttuurin, ihmisen ja teknologian fuusio.

 • Datasta kilpailuvaltiksi
 • Analytiikka
 • Tekoäly
 • Automaatio

TAPAHTUMAKUMPPANINA

Mahdollisuus tavoittaa ja vaikuttaa päättäjiin.

 • Tapaamistakuu: 5-15 ennaltasovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti 20 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus puheenvuoroon tapahtuman ohjelmassa.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi tapahtuman jälkeen

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.